15jaar

Juridisch

Hosting Fun hanteert en conformeert zich aan onderstaande wettelijke bepalingen en privacy statements.

Herroepingsrecht
Conform de Wet Kopen op Afstand heeft elke particuliere klant een herroepingsrecht betreffende onze pakketten en diensten. U heeft daarmee het recht de overeenkomst binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen en kosteloos annuleren.
Overeenkomsten voor domeinnamen, maatwerk pakketten, specifieke bestellingen, SSL certificaten en reeds geactiveerde bestellingen en/of diensten zijn van het herroepingsrecht uitgesloten. Middels de aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden verklaart u af te zien van uw herroepingsrecht indien uw bestelling binnen de termijn voor herroepingsrecht (14 dagen) geleverd c.q. geactiveerd is.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke klanten.
Indien een bestelling nog niet geactiveerd is, zijn wij in sommige gevallen (zulks ter beoordeling van Hosting Fun) bereid alsnog kosteloos te annuleren. De opzegging van de overeenkomst kunt u via ons contactformulier aan ons te kennen geven.
U ontvangt binnen 24 uur een bevestiging van uw opzegging waarin wij aangeven of wij met de opzegging akkoord gaan.

Algemene Voorwaarden
Op alle op onze site aangeboden producten en diensten, inclusief mondelinge alsmede schriftelijke- en/of per e-mail gemaakte afspraken en webhosting op maat zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin vindt u ook verdere informatie over o.a. aansprakelijkheid, rechten en plichten.
Deze kunt u op onze site vinden: https://www.hostingfun.nl/hostingfun-av.pdf
Door op bovenstaande link te klikken kunt u deze ook downloaden. Om dit document te lezen heeft u Acrobat reader nodig, op verzoek kunnen de Algemene Voorwaarden u ook kostenloos per email worden toegezonden.
Het is ook mogelijk een exemplaar van onze Algemene voorwaarden per reguliere post te ontvangen, hiervoor brengen wij wel € 2,50 administratiekosten in rekening.
Houdt u er rekening mee dat wij ons het recht voorbehouden tussentijds wijzigingen aan te brengen in onze Algemene Voorwaarden. Al onze klanten zullen van wijzigingen tijdig op de hoogte gesteld worden. De rechtsgeldige versie is immer via bovenstaande link te downloaden.

Privacy

Hosting Fun hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van www.hostingfun.nl.

Algemeen
Hosting Fun gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Hosting Fun stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.
Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-adres, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke.
Hosting Fun registreert uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van haar diensten aan u als klant.
Hosting Fun zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Hosting Fun raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw informatie beschermen.

Webbezoek
Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele weken bewaard. Wij zullen niet nagaan wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij zullen deze gegevens niet tot uw persoon herleiden.

Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip- en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Hosting Fun stelt altijd de door justitie gevraagde klantgegevens ter beschikking van justitie, wanneer zij door de rechterlijke macht hiertoe wordt verplicht!

Verzoek richten aan Hosting Fun
Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Hosting Fun, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Hosting Fun. Dit adres staat in onze correspondentie en op onze facturen vermeld.

Pakket basic

Linux Hosting
Ruimte: 1000 MB
Dataverkeer: 10 GB
» Meer info

pakket big fun

Linux Hosting
Ruimte: 6000 MB
Dataverkeer: 40 GB
» Meer info

onze partners

Paiano multimedia vormgeving

DirectAdmin

MySQL

Valide CSS!